POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkowników niniejszej strony internetowej oraz jakie przysługują im prawa z tym związane.  PHU Abi Anna Bień Vita-Medic Centrum Odnowy Biomedycznej, jako administrator, zapewnia ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem swojej strony internetowej – www.vita-medic.pl Wszelkie podane przez osoby korzystające dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO).

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Produkcja Handel Usługi „ABI” Anna Bień Vita-Medic Centrum Odnowy Bio-Medycznej, 46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 36, NIP: 7541025676, REGON: 530969908, REGON PODMIOTU MEDYCZNEGO: 53096990800045, BDO 000554042

 1. Kontakt ws. danych osobowych:

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem danych osobowych, możesz to zrobić:

 1. drogą e-mailową pod adresem: kontakt@vita-medic.pl
 2. pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Vita-Medic Centrum Odnowy Bio-Medycznej, 46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 36, dopisek: Dane osobowe.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane w przypadku:
 1. korzystania z naszych usług i określonych terapii,
 2. założenia i prowadzenia dokumentacji medycznej za uprzednio wyrażoną zgodą,
 3. dokonania rozliczeń,
 4. rozmów telefonicznych z naszym personelem, możemy słuchać lub nagrywać rozmowy do celów związanych z kontrolą jakości lub szkoleniami. Nagrania przechowywane są przez ograniczony czas, a następnie automatycznie usuwane, o ile Administrator nie będzie miał uzasadnionego powodu, by zachować te nagrania na dłuższy czas (o ile jest to konieczne), m.in. w przypadku śledztw w sprawach o oszustwa,
 5. w określonych przypadkach może zachodzić potrzeba wykorzystania danych w celu rozwiązania sporów prawnych, w przypadku postępowań urzędowych, w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów prawa,
 6. w tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody,
 1. Dane osobowe przetwarzamy również w przypadku wysyłania informacji marketingowych o nas lub o naszych partnerach handlowych (pod warunkiem, że wcześniej wyrażono na to zgodę).
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niektóre z danych mogą być niezbędne do korzystania z naszych usługi oraz prawidłowego ich świadczenia. Ponadto niektóre dane są niezbędne, abyśmy mogli spełnić wymagania określone przepisami prawa, o których mowa poniżej.
 3. Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zbierane. W zależności od rodzaju świadczonej usługi zakres danych może być odmienny:
 1. Jeżeli korzystasz z naszych usług i terapii przetwarzamy dane osobowe takie jak – imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane medyczne i zdrowotne w tym historia chorób i branych medykamentów, dane płatnicze.
 2. Jeżeli wystawiamy dokument sprzedaży wówczas przetwarzamy takie dane jak: Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania (siedzibę), numer PESEL lub numer NIP. 
 3. Jeżeli komunikujemy się drogą elektroniczną lub z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (po wcześniejszym wyrażeniu przez zgody na taką komunikację) wówczas (w zależności od formy komunikacji) przetwarzamy takie dane jak: Twoje imię, numer telefonu, adres e-mail.
 1. Dane osobowe przetwarzamy w celu podjęcia działań na żądanie (np. odpowiedź na zapytanie lub żądanie), w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usługi, w tym obsługi ewentualnych reklamacji, skarg, czy dochodzenia należności wynikających z zawartych umów.
 2. Przetwarzanie niektórych   danych osobowych jest także konieczne w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, zebrania niektórych informacji w celu weryfikacji i identyfikacji użytkownika, czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom, np. wynikających z:
 1. Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości,
 2. Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług,
 3. Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 1. Jeśli zdecydujemy się przetwarzać dane w innym celu, niż je zebraliśmy, poinformujemy Ciebie o tym i poprosimy o zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana. 
 2. Dane Osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (RODO) dotyczącego danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
 1. wyrażona przez użytkownika zgoda, lub
 2. rozpatrywanie wniosku lub żądania użytkownika, lub
 3. zawarcie i realizacja umowy, lub
 4. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, lub
 5. spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 1. Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:
 1. w przypadku, gdy przetwarzamy dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 2. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla określonego celu, będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu odwołania przez użytkownika zgody, po czym usuniemy je niezwłocznie,
 3. dane, które przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
 4. dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.
 1. Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez Administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym Administrator zleca wykonywanie takich czynności. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi, spełniać ciążące na nas obowiązki i należycie wywiązywać się z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Przy wykonywaniu części zadań (m.in. niszczenia dokumentów, przechowywania danych, obsługi księgowej i kadrowo-płacowej, obsługi prawnej, obsługi marketingowej, obsługi informatycznej) korzystamy z pomocy zewnętrznych podmiotów. W uzasadnionych przypadkach otrzymają je od nas też
  odpowiednie władze. W takim przypadku powierzamy dane osobowe podmiotom podwykonawczym w realizacji określonego celu na nasze zlecenie (na podstawie Umowy powierzenia danych), nadal pozostając Administratorem   danych i odpowiadając za ich bezpieczeństwo.
 3. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:
  1) osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom, i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby należycie wykonywać swoje obowiązki,
  2) podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie w realizacji ściśle określonego celu (np. biuro księgowe, kancelaria prawna, firma informatyczna),
  3) innym odbiorcom danych (np. organom ścigania, bankom w przypadku zgłoszenia przez nich żądania udzielania informacji opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa).

UDOSTEPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Nie udostępniamy danych osobom czy podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których:
1) użytkownik wyraził dobrowolną zgodę na takie udostępnienie. Udzielona wcześniej zgoda może być w każdym momencie odwołana, w równie prosty sposób w jaki została złożona.
2) udostępnienie jest konieczne w celu realizacji umowy lub świadczenia usługi.
3) w szczególnych przypadkach dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania, biegłemu rewidentowi w celu badania sprawozdania finansowego).
Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom   danych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownik posiada następujące prawa:

1) do informacji w zakresie przetwarzanych danych osobowych tzw. „obowiązek informacyjny” (zgodnie z art. 12 i 13 RODO),

2) dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),

3) wniesienia żądania sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), tj. poprawienia danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych,

4) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),

5) prawo do wniesienia żądania przeniesienia swoich danych osobowych do innego Administratora (zgodnie z art. 20 RODO),

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO), jednakże prawo to nie ma charakteru bezwzględnego – tzn. mimo wniesienia sprzeciwu w dalszym ciągu będziemy mogli przetwarzać dane osobowe jeżeli wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Ciebie praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dokonywanego na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw ten nie wymaga uzasadnienia ani warunków skuteczności – w takim wypadku nie będziemy mogli dłużej przetwarzać   danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8) wniesienia żądania usunięcia   danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) – tzw. „prawo do bycia zapominanym”, z tego prawa możesz skorzystać przykładowo, gdy:

a) Administrator przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem,

b) złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

c) dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez Administrator z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

Powyższe prawa możesz wykonać poprzez złożenie nam (Administratorowi danych) stosownego oświadczenia:

 1. drogą e-mailową pod adresem: kontakt@vita-medic.pl
 2. pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Vita-Medic Centrum Odnowy Bio-Medycznej, 46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 36, dopisek: Dane osobowe.

9) ponadto użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).

AKTUALIZACJA

POLITYKI PRYWATNOŚCI

Co jakiś czas możemy aktualizować niniejszą politykę. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy użytkownika o nich pocztą e-mail. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo korzystanie z naszych usług po takim powiadomieniu oznacza zgodę na aktualizacje niniejszej polityki.

Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej polityki w celu uzyskania najnowszych informacji o naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności. Udostępniamy również do wglądu poprzednie wersje naszej polityki prywatności.

 

POLITYKA COOKIES

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania strony internetowej www.vita-medic.pl:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies)
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies)
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies)
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czastrwania sesji (ang. multimedia player session cookies)
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies)
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej,tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, dotworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

 

Na stronie wykorzystano grafiki z katalogów pexels.com oraz freepic.com, a prawa należą do ich autorów.